20.06.2024

Краезнание

ОТДЕЛ „БИБЛИОГРАФСКА И КРАЕВЕДСКА ДЕЙНОСТ”

СЕКТОР „КРАЕЗНАНИЕ”

 Притежава уникален документален и информационен архив за историята, развитието и съвременното състояние на Плевен и Плевенския край.

            Съхранява фонд от над 3500 тома книги, свързани с края и пълна колекция на местен периодичен печат. Поддържа краеведска картотека с над 280 000 анотирани библиографски описания за събития, факти и личности от 1844 г. до днес. От 1999 г. изгражда автоматизирана база данни на статии, която съдържа над 60000 записа с библиографска информация за Плевенския край и фактографска база данни за лица и събития в Плевенския край.

            Изгражда дигитална библиотека „Видни плевенчани” и Своден дигитален каталог на краеведска литература, притежание на библиотеки от Плевенска област.

            Осъществява устна и писмена справочна дейност, и информационно издирване от автоматизираните бази данни на библиотеката.

            Извършва издателска дейност.

            Разпространява знания за Плевен и Плевенския край чрез традиционни и нови форми на работа.

            В краеведската си дейност Регионална библиотека – Плевен работи кооперирано с краеведските отдели на регионалните библиотеки в гр. Велико Търново, Габрово и Ловеч в краеведско обединение „Мизия”. Библиотеките извършват споделено преглеждане на централния печат – периодични издания и книги, издавани в България, и осъществяват обмен на информация. Координираща дейността на обединението е Регионална библиотека – Плевен.

В сектора работят: Вили Томова и Михаела Дамянова

Тел.: 0879012878

e-mail: kraeznanie_libpln@abv.bg