21.07.2024

Краеведско обединение „Мизия”

КРАЕВЕДСКО ОБЕДИНЕНИЕ „МИЗИЯ”

Краеведско обединение „Мизия” включва Краеведските отдели на Регионалните библиотеки в градовете Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен.

 Обединението е създадено на 9 ноември 1965 г. с цел да осигури библиографско покритие върху българската книжнина в ретроспективен и текущ план по отношение на информацията за края. В учредителния протокол е записано: „На базата на историческите традиции и икономо-географската общност на четирите окръга с икономия на време и средства да се осигури научно издирване, систематизация и популяризация на краеведските материали…”

         Дейността на обединението е основана на принципа на сътрудничество и координация между четирите библиотеки. Координираща библиотека е Плевенската регионална библиотека с основни задачи да съгласува кооперираната дейност, да разрешава организационни въпроси, касаещи библиографската работа на обединението, да документира дейността му.

         Основни направления в дейността на обединението:

  • Коопериране на текущата и ретроспективна проучвателска дейност и аналитично разработване на периодичния печат и книгите на базата на единна методика;
  • Комплектуване и докомплектуване на краеведските фондове;
  • Изработване на библиографски издания с краеведска тематика;
  • Използване на информационни технологии;
  • Дигитализация на местния печат;
  • Представяне на краеведска библиографска и пълнотекстова информация в интернет пространството;
  • Повишаване на професионалната квалификация на работещите в краеведските отдели;
  • Оказване на методическа помощ на читалищни библиотеки по отношение на краеведската им дейност

Краеведско обединение „Мизия” е жизнено и ефективно сдружение, утвърдило модел на работа, основаващ се на координация, сътрудничество, толерантност и отговорност.