УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БИБЛИОТЕКА "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" гр. ПЛЕВЕН

Описание на услугата Цена
  І. АБОНАМЕНТ  
1 Записване на читатели и издаване (презаверяване) на читателска карта:  
1.1 Записване на читатели от І клас и за инвалиди безплатно
1.2 Записване на ученици до VІІ клас 4.00 лева
1.3 Записване на всички останали – 12 месечна карта 10.00 лева
1.4 Шестмесечна карта за читалня 6.00 лева
1.5 Едномесечна карта за читалня 3.00 лева
1.6 Дневна карта за читалня 1.00 лева
  Забележка: Услугите по т.1.1, 1.2, 1.3 и 1.5 само на лица с настоящ адрес в Община Плевен  
  ІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ  
1. Издаване на дубликат на изгубена читателска карта за текущата година 1,00 лева
2. Презаписване на заети книги след изтичане на 1 месечния безплатен срок и заети ноти след изтичане на двумесечен безплатен срок 0.02 лева на том за книги и ноти за ден, но за неповече от 6 месеца
3. Пощенски разходи за изпратени писма до просрочили читатели Цената на пощенската услуга
4. Пощенски разходи за МЗС (между библиотечна заемна служба) 2.00 лева на заявка + разходи по доставка
  ІІІ. ДРУГИ УСЛУГИ  
1. Ползване на Интернет – самостоятелна работа безплатно до 60 мин.
1.00 лв. на час
2. Ползване на стандарти извън читалнята за срок от 7 дни – само за фирми и учреждения срещу пълномощно, подписано от ръководителя и счетоводителя им 10.00 лв./година
3. Тематични лекции, уроци и лекции по библиотечно – библиографски знания, изнесени от библиотечните специалисти 3.50 лв./учебен час
4. Ползване на базата и библиотечните документи за провеждане на учебни часове 3.00 лв./учебен час
5. Ползване на пиано в отдел „Изкуство” 2.00 лв./час
6. Организиране на изложби с библиотечни документи по договаряне
7. Превод на текст от справочни издания (руски, немски и английски език) по договаряне
8. Текстообработка – самостоятелна работа безплатно до 30 мин.
1.20 лв./час
9.1 Писмени библиографски справки с общ характер:
 • с хронологичен обхват до 3 години
 • с хронологичен обхват до 5 години
 • с хронологичен обхват до 10 години
 • с хронологичен обхват над 10 години

3.00 лв./стр.
4.00 лв./стр.
5.00 лв./стр.
8.00 лв./стр.
9.2 Справки, чиито теми изискват преглеждане на няколко отрасли на знанието по следващата степен хронологичен обхват по т.9.1.
9.3 Ако справката по т.9.1 включва източници на други езици Цените по т.9.1 с 30 на сто увеличение
9.4 При преглеждане на източници de visu Цените по т.9.1. с 10 - 30 на сто увеличение в зависимост от броя на източниците
9.5 Писмени библиографски справки на магнитен носител Цените по т.9.1 + цената на носителя
9.6 Писмени библиографски справки, съставени в срок от 3 до 5 дни Цените по т.9.1 с 50 на сто увеличение
10. Писмени библиографски справки, с краеведска тематика. 3.00 лв./стр.
11. Писмени библиографски справки, съставени в срок от 3 до 5 дни Цените по т.10.с 50 на сто увеличение
12. Повторно ползване на готова библиографска справка 50 на сто от първоначалната цена
13. Съставяне на библиографски указател по заявка 100,00 лв. за една авторска кола
(11 стандартни стр.)
14. Библиографска редакция за 1/една/ авторска кола 50.00 лева
15. Копирни услуги :
Черно – бяло копиране (принтиране):
 • с хартия формат А4 – едностранно
 • с хартия формат А4 – двустранно
 • с хартия формат А3 – едностранно
 • с хартия формат А3 – двустранно
Цветно копиране (принтиране):
 • с хартия формат А4 – едностранно
 • с хартия формат А4 – двустранно
 • с хартия формат А3 – едностранно
 • с хартия формат А3 – двустранно
 


0.10 лв./стр.
0.15 лв./стр.
0.20 лв./стр.
0.30 лв./стр.

1.00 лв./стр.
2.00 лв./стр.
2.00 лв./стр.
3.00 лв./стр.
16. Заемане на аудиовизуални материали за домашно ползване:
16.1 Грамофонни плочи
16.2 Аудио касети
16.3 Видеокасети
16.4 Компактдискове
16.5 Прехвърляне на информация от видеокасета на компактдиск
16.6 Запис на аудио касети и СД:
 • до 60 минути
 • до 90 минути
 • - видеокасета до 60 мин.
 • - грамофонна плоча голяма
 • - грамофонна плоча малка
Забележка: Ако материалите за запис се издирват от консултантите, се заплащат допълнително по – 5.00 лв. на час.

1.00 лв./бр. 5 дни
1.00 лв./бр. 24 часа
1.00 лв./бр. 24 часа
1.00 лв./бр. 3 дни
6.00 лв./бр.

4.00 лв.
5.00 лв.
5.00 лв.
5.00 лв.
3.00 лв.
17. Услуги със скенер:
17.1.Сканиране на текст, снимка или илюстрация
17.2.сканиране на графика

0.50 – 1.00 лв./стр.
1.00 – 2.00 лв./стр.
  Забележка: Цените на сканиране на текст, снимка или илюстрация и графика, и списание, се определят според спецификата и изискванията на читателя, а срокът на изпълнение – според обема и сложността. 0.50 – 1.00 лв./стр.
1.00 – 2.00 лв./стр.
  Дистанционно обслужване по електронна поща – до 10 стр. на седмица и не повече от 5 стр. на ден /само за изрядни читатели безплатно.  
  Видеопоказ в библиотеката: 2.00 лв. на зрител
  Ползване на зала за мероприятие:
За всеки следващ час
Ползване на мултимедия
Озвучаване

Забележка: Ползването на залите се заявява пред директора на библиотеката писмено. Заплаща се предварително.
50.00 лева на час
20% по-малко
20.00 лева на час
20.00 лева на час
  ІV. МЕТОДИЧЕСКИ УСЛУГИ  
  Участие на библиотекари от региона в квалификационни прояви, организирани от Отдел Връзки с обществеността и координация между библиотеките 2.00 лв. на ден