За нас

Направление "Комплектуване, обработка, организация на фондовете и каталози"

Сектор Комплектуване

Комплектува текущо и ретроспективно библиотечни документи, придобити чрез покупка и дарение. Чрез проучване на книжния пазар се издирва информация за най-новите и актуални заглавия. Осъществяват се контакти с книгоразпространители, издателства, редакции, книжарници и частни лица. Библиотеката е клиент на електронни книжарници. Приемат се дарения и се оформят документи за тях. Поддържат се основните библиотечни документи.

Сектор Обработка и каталози

Всички новопостъпили библиотечни документи подлежат на техническа обработка и специфични библиотечни дейности – библиографско описание, класифициране, сигниране и отразяване в каталозите. В библиотеката се подържа каталог в традиционен фишов вариант: Служебен Азбучен каталог на книги, ноти, графика, детски игри и топографска картотека на картографския фонд.От 1998 г. обработката на библиотечните документи е автоматизирана. Създава се и се поддържа електронен каталог, който към момента съдържа 37 000 записа на книги, постъпили във фондовете на библиотеката след 1996 година.

Сектор Книгохранилища

Основната задача на сектора е съхраняване и опазване на библиотечните документи в книгохранилищата и изпълняване заявки на читатели. Книгохранилищата са разположени на два етажа с подходящи условия за съхраняване - оптимален температурен и хигиенно-санитарен режим. Разполага с машина за почистване и обеззаразяване на книги. Опазването на библиотечните фондове се осъществява с въвеждане на контрол и отчитане при ползването им от читатели и библиотечни работници.
История

Регионална Библиотека "Христо Смирненски" е основана през 1954 година с Решение на Изпълнителния комитет на ОНС на депутатите на трудещите се от Плевен като Окръжна народна библиотека. До края на годината в нея се набира фонд от 9 хиляди тома литература, предназначена за специализирани читателски интереси, предимно в областта на техниката, медицината и педагогиката. Целта да се създаде голяма масова библиотека с професионално библиотечно обслужване, която да е част от изграждащата се национална библиотечна мрежа е постигната. В края на годината - на 25 декември библиотеката отваря врати за обществеността на град Плевен.

Л Е Т О П И С

(По-важни дати от развитието на библиотеката)

1 юли 1954 Основана Окръжна библиотека в Плевен

25 декември 1954 Открита Окръжна библиотека

1955 Начало на краеведската дейност на библиотеката

1 октомври 1958 Библиотеката наименувана "Христо Смерненски"

1959 Открит свободен достъп до книжните фондове - за пръв път в страната

1959 Начало на диференцирано обслужване на читателите - за пръв път в страната

1959 Открит Кабинет за техническа литература и библиографска информация - за пръв път в страната

1959 Участие в Преглед на библиотеките за годината - Заема първо място в провинцията и второ място в страната за всестранната си дейност (Заповед № І.1230 на Министерство на просвета и култура от 1960)

1960 Открит Център за техническа информация при Окръжна Библиотека и ОР на НТС. Създаден съвет от специалисти към Центъра - за пръв път в страната

1960 Разкрит специализиран отдел за масовата дейност на Окръжна библиотека

1960 Начало на индивидуална, групова и масова информационна дейност

1960 Разкрити летни читални - за пръв път в страната

1961 Открит Музикален отдел - по-късно "Изкуство"

1961 Начало на литературна лектория

1961 Обявен ежегоден преглед "Образцов читател"

1962 Открито студио "Музика"

1964 Библиотеката преместена в нова сграда (Крило на Центъра за работа с деца)

ноември 1965 Национално съвещание по краезнание, проведено в Плевен с окръжните библиотеки от страната

ноември 1965 Създадено краеведско обединение с окръжните библиотеки в Плевен, В. Търново, Габрово и Ловеч. Централна е Плевенската библиотека

ноември 1965 Създадено методично обединение със същите библиотеки

1967 Открита Читалня по точни и приложни науки

1 януари 1968 Отпуснат пълен депозит за Окръжна библиотека

март 1968 Открит Филиал - Заемна с хуманитарен профил и Отдел "Изкуство" (в първата сграда на библиотеката)

1968 Разкрит клуб "Млади приятели на изкуството"

1971 Участие в национален преглед. Библиотеката е наградена с вимпел, грамота и парична сума - ІІІ награда от Комитета за изкуство и култура

1, 2 декември 1971 Национално съвещание по комплектуване на библиотеките, проведено в Плевен

2, 3 декември 1971 Национално съвещание за работата на библиотеките с Клубовете за ТНТМ, проведено в Плевен

1 октомври 1973 "Книгозаемане" и отдел "Комплектуване и обработка" в нова сграда (в съседство с централната)

23 декември 1973 Честване 20-год. на Окръжна библиотека

1974 Открита Кинолектория, съвместно с други институти на културата в Плевен

1975 Начало на нови форми за групова информация "Ден на специалиста" и "Ден на информацията" - за пръв път в страната

май 1976 Открити Филиал и Детски отдел (в сградата на Студентски дом на културата)

1976 Участие в Преглед на окръжните и читалищни библиотеки. Наградени отделите "Библиорафски" (СБИО) и "Изкуство" (Заповед № V.101/18.VІ.1976 на КИК)

1979 Открита дирекция "Библиотеки" на базата на Методичния отдел

20 декември 1979 Честване 25-год- на Окръжна библиотека

1980 Започнат строеж на сграда за библиотеката (проект от 1971 г.) - направена първа копка

20 април 1982 Разрешение за строеж на сградата на библиотеката №388/20.04.1982 г.

1988 Окръжна библиотека с ново наименование - Универсална научна библиотека "Христо Смирненски"

1989 Начало на нов вид информация - фактографска, базирана на Фактографска картотека - за пръв път в страната

7 май 1993 Открита Читалня за чуждоезиково обучение

15 септември 1993 Открита Читалня за текущи периодични издания

8 ноември 1993 Открит Детско-юношески отдел

ноември 1995 Звеното за чужди езици преместено в сградата на Студентски дом в самостоятелно помещение

декември 1995 Обособен самостоятелен Отдел за чужди езици

1, 2 ноември 1995 Честване 30-год от създаване на краеведско обединение "Мизия". Централна е Библиотеката в Плевен

1998 - 1999 Въведена автоматизация на библиотечните процеси

май 1998 - в библиотеката – обработка на книги

юли 1999 - анал. обраб. на статии – краезнание

юли 1999- обработка на периодични издания

юли 1999 Създадена автоматизирана локална мрежа в библиотеката

29 септeември - 1 октомври 1999 Шести национален семинар по проблемите на автоматизация на библиотечните процеси и информационното обслужване, съвместно с фирма РС-ТМ

1999 Въведена автоматизирана Фактографска информационна система за фирмите в Плевен и региона

1999 Участие на библиотеката в проект "Пушкинска библиотека" за закупуване на рускоезична литература

юли 2000 С Постановление №153 от 28 юли 2000 г. на МС Библиотека "Христо Смирненски" е определена на методично подчинение на Регионална библиотека – гр. Русе

1, 2 ноември 2000 Национална конференция по краезнание по повод 35-год. от създаване на краеведско обединение "Мизия"

2001 Библиотеката лишена от депозитен екземпляр по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения в сила от 1 януари 2001 г.

април 2001 Усвоено ново книгохранилище на библиотеката – І етаж на Центъра за работа с деца

юли 2001 С Решение на МС на Р България от 11 юли 2001 г. – деактувана собствеността на новата сграда на библиотеката от държавна в общинска. Започнало препроектиране и строеж

януари 2002 Библиотеката се включва към световната мрежа ИНТЕРНЕТ

септември 2002 Отдел "Изкуство" преместен в сградата на Центъра за работа с деца – І етаж

декември 2002 Отдел "Изкуство" e отворен за читатели

януари 2003 На Библиотека "Христо Смирненски" – Плевен са делегирани държавни отговорности от МС

ноември 2003 Строителство на новата сграда – довършени фасадата, остъкляването, покрива, оформен парадния вход на библиотеката

25, 26 ноем. 2004 50 години Библиотека "Христо Смирненски" - Плевен

19 март 2005 Сформиран театрален кръжок в библиотеката

15 май 2005 Открита новата сграда на библиотеката – І етаж

20 - 31 декември 2005 За пръв път проведени Дни на отворени врати в РБ "Христо Смирненски"

април 2006 Участие на библиотеката в националната кампания "Четяща България"

1 юли 2006 Възстановен статут на регионална библиотека (Постановление №80 от 1 юли 2006 г. на МС)

2006 Проведена инвентаризация на библиотечния фонд на библиотеката

юни 2007 Започната дигитализация на грамофонни плочи в Отдел Изкуство на библиотеката

август 2007 Завършена техническата експлоатация на новата сграда на библиотеката – отоплителна инсталация, климатизация и вентилация

август 2007 Участие на РБ „Христо Смирненски” в проект на Министерство на културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – първи етап

юли 2008 Участие на РБ „Христо Смирненски” в проект на Министерство на културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – втори етап

януари 2008 Подменена компютърната техника в библиотеката

13 февруари 2008 Открит Американски кът в библиотеката

април 2008 Участие на библиотеката в националната кампания "Четяща България"

август 2008 Доброволци в библиотеката – инициатива на Детския отдел на РБ „Христо Смирненски”

20 ноември 2008 Участие на библиотеката в националната кампания „Голямото четене” и Пътуващата библиотека

16 - 23 декември 2008 Преместване на подръчно книгохранилище на Книгозаемане в новата сграда на библиотеката (намиращо се в сградата на Студентски дом на културата – Плевен)

2008 Участие на библиотеката в проект „Глобални библиотеки” на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. РБ „Христо Смирненски” координатор на проекта за Плевенска област

2008 Участие на библиотеката в програма „Помощ за българските Библиотеки” на Министерство на културата

20 - 30 януари 2009 Преместване на фондовете на Детски отдел и Отдел за чужди езици в новата сграда на библиотеката

април 2009 Участие на библиотеката в програма „Българските библиотеки – Съвременни центрове за четене и информираност”

28 април 2009 Протокол за установяване годността за ползване на строеж:„Универсална библиотека” ІІІ етап – ІІ, ІІІ, ІV и V етаж и 3 бр. асансьори находящ се в урегулиран поземлен имот І, кв. 350 по плана на гр. Плевен, ул. Димитър Константинов №2 (Образец 16)

19 май 2009 Среща на колектива на библиотеката с министър Стефан Данаилов, министър на културата в правителството на Сергей Станишев

8 юни 2009 На 8 юни 2009 г. библиотеката затворена за пренасяне на фондовете й в новата сграда

юли - август 2009Получено обзавеждане на новата сграда. Обзаведени залите за обслужване на читатели и други помещения на библиотеката

ноември 2009 Новата сграда на библиотеката номинирана за участие в конкурса „Сграда на годината” в раздела: Сгради със специално предназначение

На 13 януари 2010 Приключено преместването на фондовете на библиотеката в новата сграда

юни 2009 – февруари 2010 Пренесени и подредени фондовете на РБ „Христо Смирненски” в новата сграда

14 януари 2010 Заработва италианска машина за почистване на книги – единствена в Източна Европа

1 март 2010 Библиотеката отворена за читатели в новата сграда

март 2010 Получени 25 компютърни конфигурации по програма „Глобални библиотеки”

15 май 2010 РБ „Христо Смирненски” е официално открита от министър-председателя на Р България г-н Бойко Борисов и кмета на гр. Плевен г-н Найден Зеленогорски

27 май 2010 Открита Кинолектория в библиотеката

4 юни 2010 РБ „Христо Смирненски” номинирана за националната награда „Христо Г. Данов” в категорията „Библиотеки и библиотечно дело”

4-5 ноем. 2010 Проведена юбилейна среща на Краеведско обединение „Мизия” по повод 45 години от основаването му

ноември 2010 Получени 24 компютърни конфигурации, мултимедия с екран и преносим компютър, мултифункционални устройства и друга техника по програма „Глобални библиотеки”

9 март 2011 Открит Обучителен център в библиотеката по Програма „Глобални библиотеки”

Our Work Team

Fusce euismod consequat ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sed dolor. Aliquam congue fermen tum nisl. Mauris accumsan nulla vel diam. Sed in lacus ut enim adipiscing aliquet. Nulla venenatis. In pede mi, aliquet sit amet, euismod in, sters. auctor ut, ligula. Aliquam dapibus tincidunt metus. Praesent justo dolor, lobortis quis, lobortis dignissim.

Alan Smith
Director
Laura Stegner
Manager
Bradley Grosh
Team Leader
Patrick Pool
Assistant
Solutions, that you need

Market Research

Fusce euismod consequat anteore ipsum dolor sit amet, consectetuer. Pelentesque sed dolor sliqu.

Risk Management

Sece euismod consequat anteores ipsum dolor sit amet, consectetuer. Pelentesque sed dolor sliqu.

Target Marketing

Fusce euismod consequat anteore ipsum dolor sit amet, consectetuer. Pelentesque sed dolor sliqu.

Accounting and Taxes

Sece euismod consequat anteore ipsum dolor sit amet, consectetuer. Pelentesque sed dolor sliqu.